เปลี่ยนเงื่อนไขการนำส่งเบี้ย พรบ. ให้หักได้เฉพาะค่าบำเหน็จตามตำแหน่งแต่ไม่เกิน 12% และหักภาษีเงินได้จากค่าบำเหน็จ สอบถามยอดนำส่งที่ GA หรือ แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย โทร.02-6407777 ต่อ 8014 ถึง 8019
แนะนำ Chrome สำหรับการใช้งาน
Browse ที่รองรับ : IE9, Chrome